21-22.10.2016r.

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

„Stosowana analiza zachowania w badaniu i terapii

zaburzeń ze spektrum autyzmu”

 

                                

                

Lista placówek rekomendowanych przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku

We wrześniu 2012 roku Przedszkole MIŚ rozpoczęło współpracę z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Od tego czasu utworzone zostały trzy grupy edukacyjno – terapeutyczna dla dzieci z autyzmem, w których odbywa się indywidualna oraz grupowa terapia. Praca nauczycieli poddawana jest systematycznej superwizji przez trenera z IWRD. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i konferencjach z zakresu stosowanej analizy zachowania oraz odbywają staże w Instytucie. Instytut postanowił utworzyć listę placówek rekomendowanych przez IWRD. Nasza placówka została wyróżniona i otrzymała możliwość ubiegania się o rekomendację IWRD.

 

 

 

STANDARDY DLA PLACÓWEK  REKOMENDOWANYCH PRZEZ IWRD

 

Placówki rekomendowane przez IWRD prowadzą terapię, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. W placówkach tych nie wdraża się metod nie udokumentowanych naukowo. Placówki realizują terapię zgodnie z zasadami stosowanej analizy zachowania (terapii behawioralnej)  i spełniają następujące standardy:

 1. Terapia jest zorganizowana wg określonych zasad:

 • W przypadku małych dzieci w początkowym okresie prowadzona jest terapia indywidualna lub maksymalnie w grupach dwu-osobowych
 • Zaplanowany jest proces wdrażania do grupy – planowe zwiększanie liczby uczniów podczas poszczególnych zajęć
 • Wszystkie pomoce do realizacji zadań danego dnia są odpowiednio wcześniej zaplanowane i przygotowane
 • Pomieszczenia, w których prowadzona jest terapia są dostosowane do prowadzonego programu

 1. W terapii dzieci i młodzieży z autyzmem wykorzystują techniki uczenia, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi. Należą  do nich:

 • Plany aktywności
 • Metoda skryptów i ich wycofywania
 • Wideotrening
 • Uczenie incydentalne
 • Technikę wyodrębnionych prób

 1. Posiadają dokumentację prowadzonej terapii. Dokumentacja zawiera:

 • rejestrację wszystkich prowadzonych zadań – dane zbierane co najmniej raz na dwa tygodnie
 • opis poszczególnych programów wraz z opisem pomocy, wykorzystywanych podczas realizacji poszczególnych zadań.
 • Programy są nastawione na rozwijanie wszystkich sfer deficytowych dzieci
 • rejestrację i opis postępowania w przypadku pojawiania się trudnych zachowań

 1. Wszystkie dzieci posiadają zindywidualizowane systemy motywacji:

 • Odpowiednio dobrane i modyfikowane nagrody bezpośrednie
 • W miarę robionych postępów  żetonowy system wzmocnień oraz tablice wyboru nagród

 1. Rodzice bądź opiekunowie ucznia są informowani na początku roku o programach edukacyjnych , na koniec roku o poczynionych przez dziecko postępach.
 2. Wszyscy terapeuci zdają raz w roku profesjonalną ewaluację  - zakres ewaluacji terapeutów jest uzgadniany z superwizorami z IWRD
 3. Placówka jest superwizowana przez specjalistów z IWRD

Placówka rekomendowana jest całkowicie odrębnym  podmiotem .  Zadaniem  IWRD jest służenie pomocą i radą odnośnie prowadzonej terapii. Odpowiedzialność za wyniki terapii i sposób wprowadzania poszczególnych zaleceń ponosi dana placówka.

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM

WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W GDAŃSKU

XIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE

Autyzm - efektywne sposoby uczenia w praktyce i badaniach

                                                                             10 października 2014r    

WSPÓŁPRACA Z IWRD

       We wrześniu 2012r Przedszkole MIŚ w Szczecinku, poszukując najlepszych specjalistów zajmujących się terapią dzieci z zaurzeniem autystycznym, rozpoczęło współpracę z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Od tego czasu praca psychologa poddawana jest systematycznej superwizjii przeprowadzanej przez mgr Martę Wójcik, trenera i terapeutę z IWRD.

       Superwizja przeprowadzona przez specjalistę z Instytutu pozwala na dostosowanie programów edukacyjno-terapeutycznych do potrzeb i możliwości uczniów. Podczas spotkań z trenerem IWRD wyznaczane są kolejne kroki programów, udzielany jest również instruktaż osobom prowadzącym terapię. W ramach współpracy specjaliści z Instytutu organizują szkolenia dla pracowaników przedszkola, które mają na celu zapoznanie się z zasadami stosowanej analizy zachowania oraz praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy. Psycholog przedszkola odbył również tygodniowy praktyczny staż w Instytucie pod opieką mgr Marty Wójcik.

Oddział dla dzieci z autyzmem.

       Biorąc pod uwagę potrzeby dzieci, we wrześniu 2013 roku w przedszkolu utworzono oddział dla dzieci z autyzmem, do którego obecnie uczęszcza troje dzieci. Nauczyciele prowadzący grupę w swojej pracy terapeutycznej wdrażają elementy stosowanej analizy zachowania oraz realizują zalecenia mgr Marty Wójcik. Programy edukacyjno-terapeutyczne uczniów nastawione są głównie na rozwijanie umiejętności przedszkolnych, samoobsługowych i społecznych oraz na redukowanie zachowań niepożądanych.

      Zajęcia w klasie podzielone są na sesje indywidualne, grupowe oraz prace według planów aktywności. Nauczyciele wprowadzają systemy motywacyjne, techniki uczenia stosowanej analizy zachowania, zwracają uwagę na odpowiednie stosowanie podpowiedzi, właściwe planowanie poleceń oraz planowanie generalizacji uczonych reakcji.

Centrum Edukacji Ekologicznej Szczecinek Poradnia Szczecinek Juchowo Farm Zumba Szczecinek Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji ZABAJKA Powiat Szczecinek Samorządowa Agencja Promocji i Kultury Fundacja - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl